ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Απαραίτητη η συμμόρφωση των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τους κανόνες της ΕΕ

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017

 

 

 

 

 

Οι αρχές και οι οργανώσεις καταναλωτών της ΕΕ δέχονται όλο και περισσότερες καταγγελίες καταναλωτών που είτε έπεσαν θύματα απάτης ή παραπλάνησης κατά τη χρήση ιστοτόπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε τους έχουν επιβληθεί όροι χρήσης που δεν σέβονται το δίκαιο της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Στη βάση αυτή, οι αρχές της ΕΕ για τους καταναλωτές, με επικεφαλής τη γαλλική αρχή προστασίας των καταναλωτών και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέστειλαν επιστολή προς το Facebook, το Twitter και το Google+, τον περασμένο Νοέμβριο, ζητώντας τους να αντιμετωπιστούν δύο ζητήματα.

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου οι αρχές της ΕΕ για τους καταναλωτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκαν με τις εταιρείες αυτές για να ακούσουν και να συζητήσουν τις προτεινόμενες λύσεις τους. Οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τα λεπτομερή μέτρα σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ εντός ενός μηνός. Η Επιτροπή και οι αρχές των καταναλωτών θα επανεξετάσουν τις τελικές προτάσεις· εάν δεν είναι ικανοποιητικές, οι αρχές των καταναλωτών ενδέχεται τελικά να καταφύγουν σε μέτρα επιβολής της νομοθεσίας.

Με αυτή την ευκαιρία, η κ. Βιέρα Γιούροβα Eπίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων δήλωσε: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί μέρος της καθημερινής μας ζωής και η πλειονότητα των Ευρωπαίων τα χρησιμοποιούν τακτικά. Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων, ήρθε πλέον η ώρα να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές τηρούνται και στον εν λόγω τομέα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν μόνο να απευθυνθούν σε δικαστήριο στην Καλιφόρνια για την επίλυση μιας διαφοράς. Ούτε μπορούμε να δεχθούμε ότι οι χρήστες στερούνται το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια διαδικτυακή αγορά. Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει επίσης να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και παραπλάνησης που εμφανίζονται στις πλατφόρμες τους. Θέλω να ευχαριστήσω τις αρχές καταναλωτών της ΕΕ για την αδιάλειπτη συνεργασία τους με την Επιτροπή σ’ αυτό το σημαντικό ζήτημα κατά τους τελευταίους μήνες. Από σήμερα, οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν προθεσμία ενός μηνός για να εξεύρουν λύσεις συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ.»

Οι εταιρείες συμφώνησαν να προτείνουν αλλαγές, εστιάζοντας σε δύο τομείς:

 • Αθέμιτοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης·
 • αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και παραπλάνησης που εξαπατούν τους καταναλωτές κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Διευκρίνιση των όρων ή αφαίρεση παράνομων όρων

Οι όροι χρήσης των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους καταναλωτές. Πράγματι, η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων προβλέπει ότι τυποποιημένοι όροι που δημιουργούν σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών εις βάρος του καταναλωτή (άρθρο 3) κρίνονται καταχρηστικοί και, συνεπώς, άκυροι. Η οδηγία απαιτεί επίσης να συντάσσονται οι όροι σε απλή και κατανοητή γλώσσα (άρθρο 5), έτσι ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι:

 • Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να στερούν από τους καταναλωτές το δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο στο κράτος μέλος της διαμονής τους.
 • Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να απαιτούν από τους καταναλωτές να παραιτηθούν από δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου, όπως το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια διαδικτυακή αγορά.
 • Οι όροι χρήσης δεν μπορούν να περιορίζουν ή να αποκλείουν εντελώς την ευθύνη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιών.
 • Το χρηματοδοτούμενο με χορηγία περιεχόμενο δεν πρέπει να αποκρύπτεται, αλλά θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο ως τέτοιο.
 • Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να μεταβάλουν μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις, χωρίς να ενημερώνουν σαφώς τους καταναλωτές σχετικά με την αιτιολόγηση και χωρίς να τους παρέχουν τη δυνατότητα ακύρωσης της σύμβασης, με τη δέουσα περίοδο προειδοποίησης.
 • Όσον αφορά τους όρους χρήσης, αυτοί δεν μπορούν να παρέχουν απεριόριστη διακριτική ευχέρεια στους φορείς εκμετάλλευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά την απομάκρυνση του περιεχομένου.
 • Η λήξη της σύμβασης από τον φορέα εκμετάλλευσης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να διέπεται από σαφείς κανόνες και να μην αποφασίζεται μονομερώς χωρίς αιτιολόγηση.

Εξάλειψη της απάτης και πρακτικών παραπλάνησης των καταναλωτών

Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αφαιρούν από τους ιστοτόπους τους κάθε πρακτική απάτης και παραπλάνησης που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές, μόλις λάβουν γνώση των πρακτικών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών πρέπει να διαθέτουν έναν άμεσο και τυποποιημένο δίαυλο επικοινωνίας για την αναφορά τέτοιου είδους παραβάσεων στους φορείς εκμετάλλευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. παραβίαση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών) και για να ενημερώνονται σχετικά με την αφαίρεση περιεχομένου αλλά και με τους εμπόρους που είναι υπεύθυνοι για τις παραβάσεις. Η απαίτηση αυτή είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές και την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίζουν διαδικασίες που διέπουν την αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε παράνομη πληροφορία.

Παραδείγματα σχετικών πρακτικών:

 • Παραπλανητικές πρακτικές που αφορούν πληρωμές εκ μέρους των καταναλωτών.
 • Παγίδες εγγραφής, όπου παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα δωρεάν δοκιμής χωρίς όμως να δίδονται σαφείς και επαρκείς πληροφορίες.
 • Εμπορία προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.
 • Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψευδείς προσφορές, όπως «κερδίστε ένα έξυπνο τηλέφωνο για 1 ευρώ», η οποία στην πραγματικότητα ήταν ένας αληθινός διαγωνισμός, όμως με κρυφούς όρους μακροχρόνιας εγγραφής για εκατοντάδες ευρώ ετησίως.

Ιστορικό

Ο Κανονισμός της ΕΕ για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) συνδέει τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού δικτύου για την επιβολή της νομοθεσίας. Χάρη σε αυτό το πλαίσιο, η εθνική αρχή σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να ζητήσει από την ομόλογή της σε άλλη χώρα της ΕΕ να παρέμβει σε περίπτωση διασυνοριακής παράβασης των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Η συνεργασία εφαρμόζεται στους κανόνες προστασίας των καταναλωτών που καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως στην οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και την οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων.

Το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών οριστικοποίησε τη συντονισμένη αξιολόγηση των προβληματικών πρακτικών που εμφανίζονται στα μεγαλύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter and Google+), στο πλαίσιο δράσης που είχε αναλάβει η γαλλική Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Καταπολέμησης της Απάτης (DGCCRF) τον Νοέμβριο του 2016, με την υποστήριξη της Επιτροπής. Η εμπορική ένωση EDiMA είχε επίσης ενημερωθεί.

European consumer authorities common position

 

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

 

 

 

 
11 τρόποι εντοπισμού προϊόντων απομίμησης («μαϊμού») στο Διαδίκτυο

11 τρόποι εντοπισμού προϊόντων απομίμησης («μαϊμού») στο Διαδίκτυο

 

Παρόλο που παραδοσιακά τα προϊόντα απομίμησης αφορούσαν τα αγαθά πολυτελείας, πλέον εμφανίζονται σε όλους τους τομείς καταναλωτικών προϊόντων όπως: φαρμακευτικά, καλλυντικά, παιδικά παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας του κατασκευαστή και πολλά άλλα. Οι απομιμήσεις, οι οποίες πωλούνται πλέον ευκολότερα χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, και επισύρουν βαριές ποινικές κυρώσεις σε όλες της χώρες-μέλη της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας λαμβάνει καταγγελίες από καταναλωτές, οι οποίοι, συνειδητά ή μη, αγόρασαν ηλεκτρονικά τέτοια προϊόντα, τα οποία, πολλές φορές, δεν τα παρέλαβαν καν, επειδή κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές.

donate button
Please choose the payment system to make a donation

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή κ. Αθηνά Κοντογιάννη: «Οι πολύ μεγάλες ευκαιρίες μπορεί να κρύβουν παγίδες. Δεν είναι όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα αξιόπιστα ούτε όλες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις αληθινές. Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, προκειμένου να βοηθήσει τους καταναλωτές να αποφύγουν τις παγίδες και να μην παραπλανηθούν, δίνει 11 απλές συμβουλές και τους καλεί να τις μελετήσουν, πριν αγοράσουν μέσω διαδικτύου».

 

11 τρόποι να εντοπίσετε προϊόντα απομίμησης στο Διαδίκτυο:

 

 1. Δίνουμε προσοχή στις περιγραφές που αναγράφονται κάτω από την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας στα αποτελέσματα της εκάστοτε μηχανής αναζήτησης: Όταν περιλαμβάνονται φράσεις όπως “πάμφθηνο” ή “απόκτησε δωρεάν”, πρόκειται, κάποιες φορές, για ιστοσελίδες με αυξημένο κίνδυνο απάτης.
 2. Επαληθεύουμε την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή που βρίσκονται συνήθως κάτω από τους “όρους χρήσης” της ιστοσελίδας και τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία της ιστοσελίδας της επιχείρησης στον επίσημο καταχωρητή εκχώρησης ονομάτων χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ, και ειδικότερα με το πεδίο ‘Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης’. Είναι επίσης σημαντικό, να υπάρχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία (επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο), αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, ΑΦΜ ή άλλα αντίστοιχα αν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος.
 3. Διαβάζουμε τυχόν κριτικές και σχόλια των καταναλωτών για τον συγκεκριμένο προμηθευτή, με τις οποίες μεταφέρουν την εμπειρία τους από τη μεταξύ τους συναλλαγή, πολύ περισσότερο αν πρόκειται για άγνωστο κατάστημα.
 4. Επαληθεύουμε την αυθεντικότητα του σήματος αξιοπιστίας της ιστοσελίδας, αν υπάρχει τέτοιο.
 5. Ελέγχουμε αν η συγκεκριμένη επώνυμη μάρκα διαθέτει λίστα επίσημων συνεργατών για την πώληση των προϊόντων της ή αν έχει καταγγείλει ιστοσελίδες που πωλούν προϊόντα απομίμησης.
 6. Συγκρίνουμε τις τιμές με αυτές του επίσημου καταστήματος. Δεν εμπιστευόμαστε ιστοσελίδες που προσφέρουν ύποπτα ελκυστικές προσφορές στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 7. Αντιπαραβάλλουμε το επίσημο λογότυπο της μάρκας με αυτό που εμφανίζεται στην αμφισβητούμενη ιστοσελίδα ή πάνω στο προς πώληση προϊόν.
 8. Συμβουλευόμαστε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και αγοράς από αυτή και βεβαιωνόμαστε ότι τηρεί τους κανονισμούς για τα δικαιώματα του καταναλωτή.
 9. Είμαστε επιφυλακτικοί με τις κακοσχεδιασμένες ιστοσελίδες, με όσες δεν χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα ή διαθέτουν εικόνες ύποπτα κακής ποιότητας.
 10. Διασφαλίζουμε την πληρωμή μας. Προτιμάμε πάντοτε μεθόδους πληρωμής που μπορούν να ανακληθούν, μέσω αμφισβήτησης συναλλαγής με την τράπεζά μας (ιδίως χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατά προτίμηση προπληρωμένη για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια). Αποφεύγουμε τις μεταφορές χρημάτων με εντολή πληρωμής, με μεταφορά μετρητών ή, ακόμη, και με τραπεζικό έμβασμα, πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία.
 11. Διασταυρώνουμε αν το ηλεκτρονικό κατάστημα αποδέχεται την εξωδικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν με τη διαμεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, αν είναι διασυνοριακές εντός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας), ή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή άλλο φορέα που είναι καταχωρημένος στο οικείο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση αναζητούμε αν υπάρχει στην ιστοσελίδα του η παραπομπή στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οφείλει σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.

 

Αν έχετε ήδη στην κατοχή σας προϊόντα απομίμησης:

 • Απευθυνθείτε στην Τράπεζά σας και στον εκδότη της κάρτας σας για πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαδικασίες μέσω των οποίων μπορείτε να απαιτήσετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση ποσού μέσω αμφισβήτησης συναλλαγής.
 • Αν έχετε αντιληφθεί περίπτωση απάτης, καταγγείλετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τελωνεία, εισαγγελικές αρχές).
 • Επικοινωνήστε με την επίσημη επιχείρηση στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη αυθεντική μάρκα προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο αυτής και ενημερώστε τους. Δεδομένου ότι διαθέτουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, μπορούν να στραφούν εναντίον αυτών των ιστοσελίδων.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας συνίσταται στο να ενημερώνει και να βοηθά τους καταναλωτές στην επίλυση διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών με φιλικό τρόπο. Το ΕΚΚΕ δεν έχει δικαστικές ή κυρωτικές αρμοδιότητες και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παρέμβει ή να επιβάλει κυρώσεις σε υποθέσεις που αφορούν παραποιημένα προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

Λεωφ. Αλεξάνδρας 144 Τ.Κ. 114 71 Αθήνα

Τηλ: 210 6460284-734 Fax: 210 6460784

info@eccgreece.gr

http://www.eccgreece.gr
Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει, προειδοποιεί η Επ. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει, προειδοποιεί η Επ. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει, προειδοποιεί η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, η οποία με σλόγκαν «το διαδίκτυο δεν έχει πρόσωπο» έχει αναλάβει εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

H κ. Λοϊζίδου παραχώρησε συνέντευξή στο ΚΥΠΕ εξ αφορμής της Διεθνούς Ημέρας Προσωπικών Δεδομένων την 28η Ιανουαρίου.

πηγη :ΚΥΠΕ
Ευρωπαϊκή Επιτροπη :Το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Galileo αρχίζει να εκπέμπει προς όφελος του πολίτη!

 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016

 

 

 

 

 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo θα αρχίσει να προσφέρει τις αρχικές υπηρεσίες του στις δημόσιες αρχές, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες.

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, δήλωσε: «Ο γεωγραφικός εντοπισμός βρίσκεται στον πυρήνα της εξελισσόμενης ψηφιακής επανάστασης η οποία αλλάζει την καθημερινή μας ζωή με νέες υπηρεσίες. Το Galileo θα έχει δεκαπλάσια ακρίβεια γεωγραφικού εντοπισμού και θα επιτρέπει τη χρήση των τεχνολογιών της επόμενης γενιάς που βασίζονται στον εντοπισμό θέσης, όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα, οι συνδεδεμένες συσκευές ή οι υπηρεσίες έξυπνης πόλης. Σήμερα, απευθύνομαι στους ευρωπαίους επιχειρηματίες και τους προτείνω: φανταστείτε τι μπορείτε να κάνετε με το σύστημα Galileo – μην περιμένετε, καινοτομήστε!»

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Eπίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Το ότι το σύστημα Galileo προσφέρει τις αρχικές υπηρεσίες του αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την Ευρώπη και ένα πρώτο αποτέλεσμα της πρόσφατης διαστημικής στρατηγικής μας. Το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ακριβέστερου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό αποτελεί την απόδειξη της τεχνολογικής αριστείας της Ευρώπης, της τεχνογνωσίας της και της δέσμευσής της να επιτύχει διαστημικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε να το επιτύχει αυτό μόνη της.»

Με τη δήλωση αρχικών υπηρεσιών, τις οποίες θα εγκαινιάσει επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, το Galileo θα αρχίσει να παρέχει, σε συνδυασμό με το GPS, τις παρακάτω δωρεάν υπηρεσίες:

 • Στήριξη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης: Σήμερα για τον εντοπισμό κάποιου που έχει χαθεί στη θάλασσα ή στο βουνό απαιτούνται πολλές ώρες.  Χάρη στην υπηρεσία έρευνας και διάσωσης (SAR), κάποιος που πραγματοποιεί κλήση έκτακτης ανάγκης από συμβατό με το Galileo ραδιοφάρο μπορεί πλέον να εντοπιστεί και να διασωθεί πιο γρήγορα, δεδομένου ότι ο χρόνος για τον εντοπισμό του θα μειωθεί σε μόλις 10 λεπτά.
 • Ακριβέστερη πλοήγηση για τους πολίτες: Η ανοικτή υπηρεσία του Galileo θα είναι μια δωρεάν υπηρεσία ευρείας κατανάλωσης για εντοπισμό θέσης, πλοήγηση και χρονισμό, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν πλινθιοσύνολα (τσίπσετ) συμβατά με το Galileo τα οποία βρίσκονται σε έξυπνα τηλέφωνα ή είναι ενσωματωμένα σε συστήματα πλοήγησης οχημάτων.
 • Καλύτερος συγχρονισμός για υποδομές ζωτικής σημασίας: Μέσω των ρολογιών υψηλής ακρίβειας, το σύστημα Galileo θα καταστήσει δυνατό τον αδιάλειπτο συγχρονισμό των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων διανομής ενέργειας, όπως των έξυπνων δικτύων, και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
 • Ασφαλείς υπηρεσίες για τις δημόσιες αρχές: Το Galileo θα υποστηρίξει επίσης, μέσω της υπό κρατικό έλεγχο Υπηρεσίας Δημόσιου Χαρακτήρα (PRS), τις δημόσιες αρχές, όπως τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, τις υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας, τους τελωνειακούς υπαλλήλους και την αστυνομία. Θα παρέχει μια ιδιαίτερα ισχυρή και πλήρως κρυπτογραφημένη υπηρεσία για κρατικούς χρήστες σε καταστάσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης ή σε καταστάσεις κρίσεων, όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάλειπτο της παροχής υπηρεσιών.

Η δήλωση αρχικών υπηρεσιών του Galileo σημαίνει ότι οι δορυφόροι του Galileo και οι υποδομές στο έδαφος είναι πλέον έτοιμες προς χρήση. Τα σήματα θα είναι πολύ μεγάλης ακρίβειας, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης, τα πρώτα σήματα του Galileo θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, όπως το GPS.

Κατά τα επόμενα έτη, θα εκτοξευθούν νέοι δορυφόροι ώστε να διευρυνθεί ο σχηματισμός του προγράμματος Galileo, γεγονός που θα βελτιώσει σταδιακά τη διαθεσιμότητα του Galileo σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σχηματισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2020, όταν το Galileo θα επιτύχει πλήρη λειτουργική ικανότητα.

Ιστορικό

Το Galileo είναι το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει μια σειρά προηγμένων υπηρεσιών εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού για χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Galileo είναι πλήρως διαλειτουργικό με το GPS, αλλά θα προσφέρει ακριβέστερο και πιο αξιόπιστο εντοπισμό θέσης για τους τελικούς χρήστες.

Σήμερα ο σχηματισμός του συστήματος Galileo αποτελείται από 18 δορυφόρους ήδη σε τροχιά. Ο πλήρης σχηματισμός προβλέπει συνολικά 30 δορυφόρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2020.

Το πρώτο έξυπνο τηλέφωνο που είναι συμβατό με το Galileo, της ισπανικής εταιρείας BQ, είναι ήδη διαθέσιμο στην αγορά και αναμένεται να ακολουθήσουν άλλοι κατασκευαστές. Οι φορείς ανάπτυξης εφαρμογών θα μπορέσουν να δοκιμάσουν τις ιδέες τους με βάση το πραγματικό σήμα.

Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης) διαχειρίζεται τις αρχικές υπηρεσίες του Galileo. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται το συνολικό πρόγραμμα Galileo και ανέθεσε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος την ευθύνη για την εγκατάσταση του συστήματος και την τεχνική υποστήριξη για λειτουργικές εργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αρχικές υπηρεσίες του Galileo — Συχνές ερωτήσεις (MEMO/16/4382)

Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

Οπτικοακουστικό υλικό

Ευρωπαϊκό Κέντρο Υπηρεσιών GNSS (GSC)

Αναμενόμενες επιδόσεις, ακρίβεια και διαθεσιμότητα των αρχικών υπηρεσιών του Galileo

Το Galileo για τους πολίτες

 

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

 
Το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων στην κορυφή των βραβείων του δικτύου Eurocities

Αθήνα , 20 Νοεμβρίου 2016

 

 

Μια σημαντική διεθνή επιτυχία σημείωσε το συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων αποσπώντας το βραβείο καινοτομίας στην ετήσια τελετή των Eurocities Awards η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο.

 

Το συνΑθηνά είναι η πλατφόρμα δικτύωσης, που δημιούργησε ο δήμος Αθηναίων με τις ομάδες πολιτών της Αθήνας, μέσω της αντιδημαρχίας για τη διασύνδεση με την Κοινωνία των Πολιτών που λειτουργεί για πρώτη φορά και συστήθηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη.

«Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία και δικαίωσή μας να συστήσουμε ειδική αντιδημαρχία για τη διασύνδεση με τις πιο δυναμικές, δημιουργικές και δραστήριες ομάδες πολιτών της Αθήνας», δήλωσε ο κ. Καμίνης, σημειώνοντας ότι «μόνο με την ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών, η πόλη μπορεί να γίνει πιο φιλική και βιώσιμη».

 

To Eurocities είναι το δίκτυο των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων και απαριθμεί περισσότερα από 130 μέλη. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν «Sharing Cities».

 

Έχοντας προκριθεί στους τρεις φιναλίστ της τελικής φάσης του διαγωνισμού από τον Ιούλιο της φετινής χρονιάς, το συνΑθηνά, κέρδισε την πρώτη θέση στην κατηγορία «καινοτομία» για την πρωτοβουλία του να συλλέγει και να αξιολογεί τις καλές πρακτικές των ενεργών πολιτών και στη συνέχεια να τις αξιοποιεί ως μοχλούς θετικής αλλαγής στην πόλη και στην διοίκησή της.

 

Το βραβείο, κατά την τελετή στο Μιλάνο, παρέλαβαν η αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας Αμαλία Ζέπου και ο υπεύθυνος του προγράμματος Χάρης Μπίσκος, παρουσιάζοντας την καινοτόμο δράση του συνΑθηνά με το παρακάτω video:

www.youtube.com/watch?list=PLvzHLhum83vvaflbil9BcQPzea1DrB5_6&v=oDEH5sHWl_w

 

Πλάι στην Αθήνα, διαγωνίστηκαν επίσης η Γλασκώβη με το project «Co-operative Glasgow», ένα πρόγραμμα αναδιανομής των δυνάμεων και των ευθυνών για τις δημόσιες υπηρεσίες ανάμεσα στους πολίτες και στον δήμο της Γλασκώβης, καθώς και η Ουτρέχτη με το project «Solar Car Charging», μια πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην τροφοδότηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στην ορθότερη αναδιανομή της ενέργειας στην πόλη της Ουτρέχτης.

 

 

Πρόκειται για μια διάκριση η οποία μπορεί να ενισχύσει την αναγνώριση του δήμου Αθηναίων και του συνΑθηνά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, να διευρύνει το δίκτυο διεθνών συνεργασιών τους, ενώ ταυτόχρονα δεν παύει να αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεργασία των πόλεων με τους πολίτες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.

 

Στα Eurocities Awards 2016 στην κατηγορία “συνεργασία” διακρίθηκε η Σαραγόσα και στην κατηγορία “συμμετοχή” η πόλη του Ληντς.

 

____________________________________________________

 

To συνΑθηνά είναι ένας τόπος συνάντησης, δικτύωσης και ενδυνάμωσης όσων ενδιαφέρονται για την πόλη και τους ανθρώπους της. Ο δήμος Αθηναίων φέρνει σε επαφή πολίτες, υποστηρικτές και υπηρεσίες για το κοινό όφελος της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει τις προτεραιότητες των πολιτών και αναβαθμίζεται διαρκώς. Μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.synathina.gr

From: Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ [mailto:sec.press@cityofathens.gr]
Sent: Sunday, November 20, 2016 12:26 PM
Μουσεία Vs Google images: Το διαδίκτυο… εχθρός ή σύμμαχος της επισκεψιμότητας;

Γράφει ο Δημήτρης Καπετανόπουλος
Πόσες φορές ο καθένας από μας δεν έχει «googλάρει» κάποια πληροφορία, ένα γεγονός, ένα ιστορικό στοιχείο για το οποίο ήθελε να μάθει λεπτομέρειες.
Συμβάντα, αντικείμενα, αναλύσεις, όλα μπορούν να βρεθούν μπροστά μας με ένα και μόνο «κλίκ». Επακόλουθο λοιπόν είναι να αρχίζει να «ξεφτίζει» η ανάγκη μας να επισκεφθούμε κάποιο μουσείο προκειμένου να δούμε πράγματα, να μάθουμε για καταστάσεις, να μορφωθούμε σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και ίσως και το μέλλον. Σωστό η λάθος; Το Ethe Magazine του EleftherosTypos.gr έψαξε και σας δίνει την απάντηση..
Η διάδοση της τεχνολογίας και του ίντερνετ, η εποχή της ευρυζωνικότητας, όχι μόνο δεν έχει λειτουργήσει αρνητικά στην επισκεψιμότητα των μουσείων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί και να λειτουργεί βοηθητικά.
Εικόνες στο ίντερνετ, θεματικές ημέρες (που διαφημίζονται από το ίντερνετ), εφαρμογές, φαίνεται να «κεντρίζουν» το ενδιαφέρον του κόσμου παρά να τον «χορταίνουν» με πληροφορίες.
Ρωτήσαμε δύο μεγάλα μουσεία της Αθήνας για του λόγου το αληθές
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%82-unnamed
Το μουσείο Λαϊκής Τέχνης είναι αρκετά ενδεικτικό της γενικής τάσης των πολιτών να επισκέπτονται τα μουσεία ή όχι. Και αυτό διότι εδώ και ένα χρόνο το κεντρικό κτίριο του Μουσείου είναι κλειστό (μετακομίζει στο Μοναστηράκι στη οικοδομικό τετράγωνο Άρεως – Βρυσακίου – Κλάδου και Αδριανού)
Ανοιχτά πλέον είναι τα τρία άλλα κτήρια, αυτό της οδού Πανός 22, όπου στεγάζεται η μόνιμη έκθεση του Μουσείου «Άνθρωποι και Εργαλεία: Όψεις της Εργασίας στην Προβιομηχανική Κοινωνία, το Λουτρό των Αέρηδων και το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.
Κι όμως, η επισκεψιμότητά του δεν έχει μειωθεί, παρά και την οικονομική κρίση. Αυτό οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι του Μουσείου έχουν φροντίσει ώστε να έχει παρουσία στο Ίντερνετ όχι μόνο με την δημιουργία ιστοσελίδας (http://www.melt.gr) αλλά και με προώθηση των όποιων εκδηλώσεων διοργανώνονται προκειμένου να είναι ευρύτερα γνωστές.
Επίσης, πάντα τα Μουσεία αποτελούσαν πόλο έλξης για εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων, πανεπιστημίων και ΤΕΙ, κάτι που φαίνεται να μην έχει αλλάξει και το ίδιο συμβαίνει και με το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.
Αν συνυπολογίσει κανείς και την πολύ χαμηλή είσοδο (2 ευρώ γενική είσοδος- δωρεάν για φοιτητές και άνω των 65), αλλά και τις μέρες ελεύθερη είσοδο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και το γιατί διατηρεί τους «δείκτες» επισκεψιμότητάς του.
Πολεμικό Μουσείο

Πολεμικό Μουσείο

Πολεμικό Μουσείο

 

Το Πολεμικό Μουσείο είναι άλλος ένας δείκτης «βαρόμετρο» για το κατά πόσο ο κόσμος αρκείται στις πληροφορίες που βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του η επισκέπτεται ένα Μουσείο.
Αυτό διότι το αντικείμενο των εκθέσεων του Πολεμικού Μουσείου, είναι κάτι για το οποίο υπάρχουν δεκάδες -ίσως και εκατοντάδες- χιλιάδες πληροφορίες… από παντού.
Με μια απλή αναζήτηση μπορεί κανείς να δει όπλα, άρματα, αεροπλάνα, που και πότε συνέβησαν ιστορικές μάχες, τις συνθήκες στις οποίες έγιναν.
Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο δεν έχει μειωθεί η επισκεψιμότητά του, αλλά έχει παρουσιάσει τεράστια αύξηση, μιας και η τεχνολογία και το διαδίκτυο είναι και πάλι…σύμμαχος.
Ακριβώς αυτό το αντικείμενο φαίνεται να «εξιτάρει» τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να δουν από κοντά τα όσα προαναφέραμε, μέσα από έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δεν θα είναι απλά στη σειρά τυφέκια και όλμοι, αλλά θα έχουν στηθεί ολόκληρες σκηνές μάχης, θα υπάρχουν χαρακώματα, ομοιώματα στρατιωτών την ώρα της εφόδου και άλλα πολλά.
Καλό «teaser» επίσης φαίνεται να είναι και η επίσημη ιστοσελίδα του Πολεμικού Μουσείου (http://www.warmuseum.gr/), στην οποία ο επισκέπτης εκτός από πληροφορίες για τη λειτουργία και τα ωράρια, βρίσκει διάφορες εφαρμογές που μπορεί να «κατεβάσει» και να τον ξεναγήσουν στο μουσείο, ενδιαφέροντα 3D βίντεο με μάχες, ακόμα και παιχνίδια, ώστε η γνωριμία με τα εκθέματα να γίνει ακόμα πιο «διασκεδαστική» και να κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον του επισκέπτη.
Στην ιστοσελίδα του Πολεμικού Μουσείου μπορεί κανείς να βρει ακόμα και 3D ξενάγηση, όπου μπορεί κάποιος να δει πολλά από τα εκθέματα που υπάρχουν και στην πραγματικότητα, χωρισμένα ανά κατηγορίες και ανά τις αίθουσες του κτιρίου. Με ένα «κλίκ» πάνω σε κάθε έκθεμα εμφανίζονται οι πληροφορίες γι αυτό.
Η αύξηση στους επισκέπτες οφείλεται και στο ότι το Μουσείο τα τελευταία χρόνια κάνει μια σημαντική προσπάθεια εξωστρέφειας, ώστε να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του πολέμου, καθώς θέλει να έχει και στοιχεία πολιτιστικά. Αυτός είναι και ο λόγος που στους τοίχους του θα δει κανείς πολλούς και σημαντικούς πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, και πολλά άλλα.
Και εδώ το εισιτήριο δεν είναι απαγορευτικό, καθώς είναι 4 ευρώ γενική είσοδος, μειωμένο 2 ευρώ, από το Νοέμβρη έως το τέλος Μαρτίου, κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα η είσοδος είναι ελεύθερη.
Συμπέρασμα
Τα μουσεία φαίνεται να αντέχουν τόσο στην οικονομική κρίση όσο και στο…«google images», μιας και η διάδοση της τεχνολογίας δεν είναι εχθρός τους αλλά σύμμαχος στην προσπάθειά τους να κεντρίσουν το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερου κόσμου.
Φαίνεται να γίνεται συνεχώς προσπάθεια να προσαρμοστούν στα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής, ώστε να όπου «μπαίνει» το διαδίκτυο να έχουν και αυτά πρόσβαση.
Εξάλλου, είναι εντελώς διαφορετικό ένα από «σερφάρισμα» στο ίντερνετ για την αλίευση κάποιας πληροφορίας, από το να επισκεφτείς ένα μουσείο και να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία, να μπεις σε ένα περιβάλλον διαφορετικό και απόλυτα συνδεδεμένο και προσαρμοσμένο πάνω σε όσα παρατηρείς.
Μόνο και μόνο η εικόνα ενός Μουσείου, μέσα και έξω, προκαλεί ένα δέος που σίγουρα δε μπορεί να το νιώσει κάποιος από την καρέκλα ενός υπολογιστή ή από την οθόνη του κινητού του καθώς πηγαίνει στη δουλειά του.
Για παράδειγμα, το Λουτρό των Αέρηδων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης είναι κάτι μοναδικό ακόμα και σαν κτίριο από μόνο του, καθώς είναι το μόνο από τα δημόσια λουτρά της Αθήνας που σώζεται έως σήμερα.
Μην ξεχνάμε επίσης πως βασική «πηγή» επισκεπτών είναι οι τουρίστες, καθώς τα Μουσεία είναι ο Νο1 τρόπος να έρθεις σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό μιας άγνωστης για σένα χώρας.

Το Μουσείο είναι στην ουσία ένας «πολυκύτταρος οργανισμός», που οι εμπειρίες που προσφέρει φαίνεται πως όσο και αν το διαδίκτυο γίνει δεύτερη φύση μας, θα προσελκύουν για πολύ καιρό ακόμα τους πάσης φύσεως φιλομαθείς.

Πηγή: eleftherostypos.gr
Εκδήλωση της Google και του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στο ΜΕΤ ΠΠ

13/10/2016

 

Εκδήλωση της Google και του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στο ΜΕΤ ΠΠ

 

Η αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις πληροφορίες και να τις κάνει καθολικά διαθέσιμες και χρήσιμες. Είναι ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος στόχος για τον οποίο χρειάζεται η συνδρομή ανθρώπων από όλο τον κόσμο.

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε να μάθετε σχετικά με τεχνολογίες της Google και να συναντήσετε κάποιους από τους μηχανικούς της. Θα γίνουν δυο τεχνικές παρουσιάσεις από μηχανικούς λογισμικού της Google. Η πρώτη θα αφορά τα Protocol Buffers και θα γίνει από απόφοιτο του ΤΜΗΥΠ (CEID). Η δεύτερη θα είναι για συστήματα αποθήκευσης σε μεγάλη κλίμακα και θα γίνει από ένα απόφοιτο των ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Τέλος, θα ακολουθήσει γύρος γενικών ερωτήσεων για τη ζωή ενός εργαζόμενου στην Google.

 

Ποιοι προσκαλούνται: Όλοι οι φοιτητές των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη λογισμικού και τις τεχνολογίες της Google.

Τι θα ακούσουν: Protocol buffers και Storage and Processing at Google scale.

Ημερομηνία: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Ώρα: 10:00πμ

Τοποθεσία: Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας(δίπλα από το Πάρκο Ειρήνης)

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής για οργανωτικούς λόγους.

 

Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί!

 

Γιάννης Γαροφαλάκης, Πρόεδρος ΤΜΗΥΠ

Δημήτρης Λεβεντέας, Γιάννης Χατζημίχος, Μηχανικοί Λογισμικού της Google

και Google University Programs Team

 

 

 

 

 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού : Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

9 Σεπτεμβρίου 2016

 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) προχώρησαν στη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας δημιουργείται για πρώτη φορά το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups).

Σκοπός του μητρώου είναι να διατίθεται αξιόπιστη πληροφόρηση για τις διατιθέμενες υπηρεσίες από τις παραπάνω δομές.

Στόχοι του μητρώου είναι :

 • η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα
 • η δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει κριτηρίων
 • η αξιολόγησή των δομών από τους χρήστες.

Σε πρώτο στάδιο καλούνται οι δομές όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr και να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στη χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις «ιστορίες επιτυχίας» που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν.

Σε επόμενο στάδιο οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δομές σε μια σειρά παραμέτρων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση, τόσο των Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελούμενων από αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων.

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για  τη διάχυση της πληροφόρησης με έναν ενιαίο και δομημένο τρόπο, ενισχύει τη διαφάνεια και αξιοπιστία, προωθεί την ευγενή άμιλλα μεταξύ των δομών προς όφελος της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής για την καινοτομία και τη νέα δυναμική επιχειρηματικότητα, μέσα από την ανάπτυξη ενός εύρωστου οικοσυστήματος με αξιόπιστους φορείς στήριξης και ενθάρρυνσης, για την πύκνωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δρώντων (επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, κρατικές υπηρεσίες, φορείς χρηματοδότησης, κοινωνικούς φορείς κ.λπ.).

 

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού [press.ypan@gmail.com]
INTERNET | 25 Λέσχες Φιλίας του δήμου Αθηναίων σερφάρουν στο διαδίκτυο

Έτοιμες να σερφάρουν στο διαδίκτυο είναι εικοσιπέντε (25) Λέσχες Φιλίας του δήμου Αθηναίων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο θεσμό των Λεσχών Φιλίας, τόσο για την προσαρμογή τους στις νέες ανάγκες πληροφόρησης όσο και τη  διασύνδεσή τους με υπηρεσίες, που είναι απαραίτητες στους πολίτες της 3ης ηλικίας.

Με την ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση των Λεσχών Φιλίας στο διαδίκτυο, επιτυγχάνεται:

 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Λεσχών Φιλίας και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Πρόσβαση των Αθηναίων, άνω των 60 ετών, στην πληροφόρηση.
 • Αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και οικονομικότερη επικοινωνία των δομών μεταξύ τους και με τη κεντρική υπηρεσία.
 • Ηλεκτρονική καταγραφή των μελών των Λεσχών Φιλίας.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις Λέσχες Φιλίας.
 • Δυνατότητα υλοποίησης των  ηλεκτρονικών εφαρμογών του προγράμματος της αστικής ανθεκτικότητας και αξιοποίησης της συνεργασίας του Δήμου  με το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
 • Εξοικείωση των μελών των Λεσχών Φιλίας με τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.

Το συγκεκριμένο έργο του δήμου Αθηναίων για την Τρίτη Ηλικία και το θεσμό των Λεσχών Φιλίας και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, του τμήματος Μηχανογραφικής Υποστήριξης & Διαχείρισης Συστήματος της διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής –  Τμήματα, του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Επιβλέψεων της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων και της ΔΑΕΜ.

 

Επισυνάπτονται οι Λέσχες Φιλίας:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  &  ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

(:    210 5210640, ΦΑΞ:  210 5210641, Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 14

 

Α/Α Λέσχη Φιλίας Δ.Κ
1 Αγίου Παύλου Μαμούρη & Δύμης,  2108223946, 2108223186 1η
2 Κουκακίου Δράκου 26-28,

2109232044,  2109200269

1η
3 “Η Ανάληψη του Κυρίου» Χελντράιχ 15, 210 9240403 2η
4 Νέου Κόσμου

Σωστράτου 5,  2109231495

2η
5 Αγίου Αρτεμίου  Μετεώρων 16 & Δαμάρεως,  210 7512990 2η
6 Παγκρατίου

Πρατίνου 12, 2107242160

2η
7 Άνω Πετραλώνων  Αιξωνέων & Μυρμιδόνων,  210 3476398 3η
8 Κάτω Πετραλώνων

Αθηνοδώρου 61, 2103425513,

3η
9 Βοτανικού Κοζάνης    4, 2103423716 3η
10 Μεταξουργείου Γιατράκου 17 & Μεγ. Αλεξάνδρου 37,  2105246950, 5246850 3η
11 Ακαδημία Πλάτωνος Πύλου & Μαραθ/χων, 210 5125264 4η
12 Κολωνού  Θεσπρωτίας 4, 2105130805 4η
13 Σεπολίων  Γαλαξειδίου  4,

210 5152061

4η
14 Κολοκυνθούς Αίμονος 9 & Άστρους,  2105140877,  2105135888 4η
15 Κάτω  Πατησίων

Αρκολέων   12, 210 8311900

4η
16 Αγίου  Ελευθερίου

Αχαρνών  372,  2102012334

5η
17 Γκράβας

Ταϋγέτου  62,  2102231419

5η
18 Λαμπρινής  Ιαλέμου    63, 2102933857 5η
19 Κυψέλης Σκύρου & Καυκάσου, 210 8815877 6η
20 Κυψέλης,  Κίου 5, 2108623313 6η
21 Αγίου  Μελετίου

Ξεναγόρα 6, 2108674900

6η
22 Πλατεία Αμερικής

Τελέστου   4, 210 8646481

6η
23 Γκύζη

Βαφειοχωρίου  8, 2106441315

7η
24 Ελληνορώσων

Αιμιλίας Δάφνη 14,  2106718242

7η
25 Πανόρμου Πανόρμου & Βαθέος

210 6459890,  2106451870

7η

 

 
Ασφάλεια στο διαδίκτυο . Βίντεο youtube

Ένα video από τους μαθητές του ΣΤ2 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, που περνά πολλαπλά μηνύματα για την ασφαλή χρήση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Το video δημιουργήθηκε στα πλαίσια προγράμματος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο κατά το τρέχον (2014-15) σχολικό έτος.