©Mynima-Hellas.com

ΠΡΟΣΟΧΗ…!..στα εκκαθαριστικά σημειώματα εισφοράς αλληλεγγύης.

ΠΡΟΣΟΧΗ…!..στα εκκαθαριστικά σημειώματα εισφοράς αλληλεγγύης.
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Τα εκκαθαριστικά της Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος κατέφθασαν στους φορολογούμενους.
Πριν την πληρωμή
τους θα πρέπει οπωσδήποτε να τα ελέγξουν οι Ειδικοί (Λογιστές, Σύμβουλοι).

Αυτό επιβάλλεται να γίνει, γιατί από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, έχουν γίνει αρκετά λάθη στην βιασύνη τους να εισπράξουν γρήγορα.

Έτσι θα χρειασθεί αίτηση στην ΔΟΥ για έκδοση νέου εκκαθαριστικού σημειώματος.

Για να είσαστε υποψιασμένοι και για να γνωρίζετε κάτι για το θέμα αυτό, καλό είναι να διαβάσετε τα παρακάτω, τα οποία περιέχονται στο Νόμο και στις εγκυκλίους του Υπουργείου.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (άρθρο 29 ν.3986/2011)

Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς, των οικονομικών ετών 2011 έως και 2015 (χρήσεις 2010 έως και 2014).
Το εισόδημα που θα εφαρμοστεί η ειδική εισφορά, προκύπτει μετά από τη σύγκριση των τεκμηρίων διαβίωσης του άρθρου 16 και του εισοδήματος (δηλωθέν όλων των πηγών και αφορολόγητα), λαμβάνοντας το μεγαλύτερο από αυτά.
Το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του ίδιου Κώδικα. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και κατά τον υπολογισμό του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος δεν υπολογίζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 17. Αντίθετα λαμβάνεται υπόψη η συνολική ετήσια δαπάνη των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών.
Τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς βάσει του συνολικού καθαρού ατομικού εισοδήματος ή τεκμαρτού εισοδήματος έχουν ως εξής:
Από 12.001,00 έως 20.000,99: συντελεστής 1%
Από 20.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2%
Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 3%
Από 100.001,00 και άνω: συντελεστής 4%.
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, ώστε το καθαρό ποσό που απομένει μετά από την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς του κάθε κλιμακίου με συντελεστή π.χ. ένα τοις εκατό (1%), δε μπορεί να είναι μικρότερο από 12.000,99 ευρώ, το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 19.800,98 ευρώ, κ.ο.κ.

Εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς τα ακόλουθα εισοδήματα :
α) Οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%)
β) Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης και
γ) Οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων και τα εφάπαξ βοηθήματα που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
δ) Οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά την χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω κι αν κατά την χρήση 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.

Επειδή οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να ευρεθούν από τα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΓΓΠΣ, προκειμένου οι φορολογούμενοι αυτοί να εξαιρεθούν από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος θα υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αίτηση για νέα εκκαθάριση, με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του, ως μακροχρόνια άνεργοι, ή ότι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποκτούν πραγματικά εισοδήματα.
Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στις αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή και δηλώνονται στους κωδικούς αριθμούς 477-478 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ενώ αντίθετα υπόκεινται σε εισφορά όσες δίδονται επί της παραγωγής και δηλώνονται στους κωδικούς 659-660.
β) σε κανένα ποσό από αυτά που δηλώνονται στους κωδικούς 781 -782,δηλαδή των ποσών από ποσά που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια κ.λ.π. δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν εισόδημα.
Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν δηλώσει στους κωδικούς 659 – 660 της δήλωσης του οικονομικού έτους 2011 όλα τα ποσά των αφορολόγητων ή φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο εισοδημάτων, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί ειδική εισφορά μικρότερη της οφειλόμενης, μπορούν να υποβάλλουν μέσα σε 2 μήνες από την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος τους, δήλωση με τα ακριβή ποσά των εισοδημάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή,  δεν θα επιβάλλεται καμία κύρωση.
Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες (άρθρο 30 ν.3986/2011)
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Ι.Χ. αυτοκίνητα(άνω των 1929 κ.ε. και παλαιότητα μικρότερη των 10 ετών), σκάφη αναψυχής(άνω των 6 μέτρων) που προκύπτουν από τη δήλωση του οικονομικού έτους 2011 και επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ, που είναι το 5% της αξίας αυτής.

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος (άρθρο 31 ν. 3986/2011)
1. Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε όσους φορολογούμενους ασκούν επιτήδευμα ή επάγγελμα (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες  καθώς και οι ΑΕ, ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών) εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ , εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού για το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστική περίοδος 2010). Το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 και μετά θα βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνται επιτηδευματίες.

2. Για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των φορολογούμενων που ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα, σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και νησιά όπως προβλέπονταν  πριν από την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας».

Η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος κρίνεται χωριστά για την έδρα και το κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.
Το ποσό της οφειλής βεβαιώνεται συνολικά και καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Συνεπώς, αν η εισφορά βεβαιωθεί μέσα στο μήνα Αύγουστο, θα καταβληθεί η πρώτη δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, η δεύτερη μέχρι 31 Οκτωβρίου, η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου κλπ.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικά οφειλόμενου ποσού του εκκαθαριστικού σημειώματος, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση πέντε (5%) τοις εκατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν, μην βιαστείτε να πάτε να πληρώσετε το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Αυτό, αλλά και τα άλλα που έρχονται, όπως η έκτακτη εισφορά για τα ακίνητα δεν φθάνουν για τους αδηφάγους δανειστές μας.

Οι υποτακτικοί κυβερνήτες μας θα σκαρφιστούν και άλλα.

Κρατήστε απόθεμα αντίστασης και ελπίδας.

Μας περιμένουν πολλά, αν δεν αντιδράσουμε τώρα.!

 

Γιώργος Μητροπέτρος

Οικονομολόγος

Χαλκίδα 12/9/2011

 

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login