©Mynima-Hellas.com

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ,περιφερειας Κρήτης

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ,περιφερειας Κρήτης
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γενική Διεύθυνση

Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Διοίκησης

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2013

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 20092

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

 

 

Τηλέφωνα

Fax

e-mail :Πλατεία Ελευθερίας

:712 01

:Δέσποινα Νικάκη

Πόπη Αναγνωστάκη,

Νίκη Βαρδιάμπαση

:2813-400.237, 233

:2813-400.232

:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ

ΚΟΙΝ.:

 

1. Μέλη Επιτροπής

2. Εκτελεστικό Γραμματέα

3. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος

& Υποδομών

4. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

5. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

6. Διεύθυνση Οικονομικού Π. Κ.

7. Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού

Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων

8. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

9. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ηρακλείου,

Λασιθίου

10. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού

Σχεδιασμού Π. Κ.

11. Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου

12. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου

13. Νομική Υπηρεσία

 

1. Περιφερειάρχη Κρήτης

2. Πρόεδρο Π.Σ.

3. Αντιπεριφερειάρχες

4. Επικεφαλής Παρατάξεων

5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

6. Εργολάβοι Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

 

1. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση έργου αξιοποίησης δύο (2) γεωτρήσεων περιοχής Λιμνών», σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 19136/27-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου

2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ασημίου» αναδόχου Κοινοπραξίας «Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε. – ΤΕΜΕΡ Α.Ε. – ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 19136/27-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

3. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: ‘’ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΔΕΚΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (Χ.Θ. 18+541 – Χ.Θ. 21+145) Β΄ ΦΑΣΗ ‘’, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 54595/20069/31-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Κ.

4. Έγκριση δαπάνης 12.627,18€, για ολοσέλιδη καταχώρηση στο περιοδικό Aeroflot World, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 196/29-05-13 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

5. Έγκριση αποτελέσματος διενεργηθέντος ανοικτού διαγωνισμού στις 23-05-2013 για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων», σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 17949/29-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

6. Παροχή τελικής έγκρισης αποτελέσματος διενεργηθέντος δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ηλ. εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής και των πέντε περιφερειακών Κτηνιατρικών Κέντρων Κισάμου, Βουκολιών, Κανδάνου, Χανίων και Βρυσών της ΠΕ Χανίων, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 18178/31-5-2013 έγγραφο της Δ/νση Διοικ. – Οικ. Π.Ε. Χανίων.

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. 18186/31-5-2013 και 18205/31-5-2013 έγγραφα της Δ/νση Διοικ. – Οικ. Π.Ε. Χανίων.

9. Έγκριση του αποτελέσματος και του με ημερομηνία 22-5-2013 πρακτικού αξιολόγησης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την «Υλοποίηση δράσης αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών, νέων και υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών Ν. Λασιθίου», (προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ), στο πλαίσιο του έργου Ι 4 WALKER, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

10. Έγκριση του Νο1 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες», στα πλαίσια του «Προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

11. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

12. Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Μέτρησης Επισκεψιμότητας Μονοπατιών στο Νομό Λασιθίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «I4WALKER : Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» (Κ1_2_01) ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (16.610,00€) χωρίς ΦΠΑ της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

13. Έγκριση διάθεση πίστωσης 78,72 ευρώ με ΦΠΑ για δημοσίευση στην εφ. Ανατολή για να ανακοινώσεις που αφορούν για ενημερώσεις του έργο « Καθαρισμός Ρεμάτων 2012» της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

14. Έγκριση διάθεση πίστωσης 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για την εκτύπωση σχεδίων , μελετών, κ.α για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με απευθείας ανάθεσης της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

15. Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης, (10.800) κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και (3.500) κιλών, υάλινων σφαιριδίων (αντανάκλασης), για το επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Λασιθίου» προϋπολογισμού (35.000,00) € με το ΦΠΑ και έγκριση ανοίγματος των οικονομικών προσφορών τους, σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 11257/30-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

16. Έγκριση πληρωμής του αριθμ. 3082/30-4-2010 τιμολόγιο της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (3.671,55), σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 11146/29-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

17. Συγκρότηση: α) 3μελών επιτροπών διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής για διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου interreg ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: ΚΡΗΤΗ-ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» Εκπόνηση του παραδοτέου 4.3.8 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» πρ/σμού δαπάνης 19.000,00 ευρώ και β) 3μελούς επιτροπής παραλαβής παραδοτέων, για τμήματα του έργου «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: ΚΡΗΤΗ-ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 3536/20-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

18. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής του διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 2436/2013 για την προμήθεια εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας στο πλαίσιο του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 453/30-5-2013 έγγραφο της Π.Ε. Ρεθύμνης.

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Ρεθύμνου.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις παρακάτω συνδιοργανώσεις της Π. Ε. Ρεθύμνου:

α) Έγκριση συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων της 3ης Γιορτής Ψαράδων με τον πολιτιστικό σύλλογο Αγίας Γαλήνης συνολικού προϋπολογισμού 2.000 € (13req001487589).

β) Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με φορείς για τον εορτασμό των 100 Χρονών από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα προϋπολογισμού 30.000 € (13req001487162).

γ) Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη διοργάνωση από κοινού με το Δήμο Ρεθύμνου των εκδηλώσεων “Γιορτή Κρητικής Διατροφής” προϋπολογισμού 32.000 € (13req001484402)

δ) Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση του 2ου Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά στα Ανώγεια προϋπολογισμού 2.000 € (13req001488658).

ε) Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση του Μαθητικού Σκακιστικού πρωταθλήματος Ν. Ρεθύμνου προϋπολογισμού 300 € (13req001488658), σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις.

21. Άσκηση ενδίκων μέσων ή Αποδοχή της αριθμ 51/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά απαίτηση για καταβολή αποδοχών στην υπάλληλο της Π.Κ. κα Μαλεγιαννάκη Ειρήνη, σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 17432/22-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π. Κ.

22. Δικαστική εκπροσώπηση της ΠΕ Λασιθίου: 1)στις 17-09-13 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά την εκδίκαση α)προσφυγής της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ κατά της αριθμ. 34706/8-10-09 απόφασης του Νομάρχη Λασιθίου και β) προσφυγής της Ευριδίκης Κουτάντου κατά της αριθμ. 1753/8-01-08 απόφασης του Νομάρχη Λασιθίου 2)στις 1-10-13 ενώπιον του Πρωτοδικείου Λασιθίου κατά την εκδίκαση κατά τη συζήτηση προσφυγής του Κουνελάκη Κυριάκου κατά της αριθμ. 46917/24-09-07 απόφασης του Νομάρχη Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 10650/23-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.

23. Δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Κρήτης στο Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 11-6-2013 κατά τη συζήτηση της αίτησης των Ιωάννη Μπαλαχούτη κ.λ.π. για μη συμμόρφωση Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Νέας Αλικαρνασσού στην με αρ. 2717/2011 απόφαση ΣτΕ σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 483/30-05-13 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

24. Έγκριση μετακίνησης και συμμετοχής Υπαλλήλου στην προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Enviper στην Κωνσταντινούπολη στις 4-5 Ιουλίου 2013 σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

25. Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια ανοικτής εκδήλωσης για την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος eEnviper, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2013 στο Ηράκλειο και στα Χανιά σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

26. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόσληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων με ένα γιατρό εργασίας και ένα τεχνικό ασφαλείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ:18834/22-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π. Κ.

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.

28. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: ‘’ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ – ΑΛΑΓΝΙ (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 12+270) Β΄ ΦΑΣΗ ‘’, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 54623 /20079/31-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Κ.

29. Έγκριση δαπάνης για Εισιτήρια και ημερήσιες αποζημιώσεις της αρχαιολόγου κ. Κατερίνας Κόπακα η οποία θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Κρήτης σε ειδική για το Μινωικό Πολιτισμό συνάντηση – συνέδριο που διοργανώνεται στη Σαρδηνία από 14 έως 17 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Π.Κ.

30. Έγκριση Μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαρία Λιονή

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

 για τα με αριθμ. 1-2-3 και 28 ο κ. Παπαδάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών.

 για το αριθ. 4 ο κ. Αλεξάκης Νίκος υπάλληλος του Τμήματος Τουρισμού Π. Ε. Ηρακλείου. .

 για τα με αριθ. 5-6-7-8 ο κ. Σαριδάκης Ανδρέας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χανίων

 για τα με αριθμ. 9 έως 16 ο κ. Τσελέντης Ιωάννης, Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

 για το αριθμ. 17 έως και 20 η κα Λιονή Μαρία, Πρόεδρος της Επιτροπής

 για τα με αριθ.21 έως και 23 ο κ. Λυπάκης Γιώργος Νομικός Σύμβουλος της Π .Κ.

 για τα με αριθ. 24-25 η κ. Χατζηγιάννη Ελένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

 για τα με αριθ. 26 και 27 η κα Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ

 

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login