©Mynima-Hellas.com

CETA – μια εμπορική συμφωνία που θέτει νέα πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο .

CETA – μια εμπορική συμφωνία που θέτει νέα πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο .
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Στις 15 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου στην εμπορική συμφωνία με τον Καναδά           

Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017

 

Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕ, μέσω της τόνωσης του εμπορίου και της ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων. Η συμφωνία θα διευκολύνει τις επιχειρηματικές συναλλαγές με τον Καναδά, θα άρει τους τελωνειακούς δασμούς, θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις, θα ανοίξει νέους τομείς της καναδικής αγοράς υπηρεσιών, θα εξασφαλίσει συνθήκες σταθερότητας για τους επενδυτές και θα προσφέρει προστασία σε 143 ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, γνωστά ως προϊόντα «γεωγραφικών ενδείξεων». Επιπλέον, οι επιχειρήσεις –και ιδίως οι μικρομεσαίες– που δραστηριοποιούνται σε μια σειρά κλάδων θα ωφεληθούν από την κατάργηση των διπλών δοκιμών.

Παράλληλα, η προοδευτική φύση της CETA θα αποτελέσει νέο παγκόσμιο πρότυπο για τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν την αειφορία. Κι αυτό διότι, με τη CETA, η ΕΕ και ο Καναδάς δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι η οικονομική μεγέθυνση, η κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος θα αλληλοϋποστηρίζονται.

Μείωση των τελωνειακών δασμών κατά περισσότερο από 500 εκατ. ευρώ ετησίως για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις

Η CETA θα έχει απτά οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς προβλέπει κατάργηση των δασμών σε ποσοστό σχεδόν 99%, στις περισσότερες περιπτώσεις αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ. Από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής της, ο Καναδάς θα καταργήσει δασμούς ύψους 400 εκατ. ευρώ για προϊόντα προερχόμενα από την ΕΕ. Στο τέλος των μεταβατικών περιόδων για την κατάργηση των δασμών, το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Παραδείγματα επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν από αυτές τις δασμολογικές μειώσεις, όπως είναι οι Πολωνοί καλλιεργητές μήλων, οι Ισπανοί και Γάλλοι οινοπαραγωγοί, ή οι Ιταλοί κατασκευαστές γραβατών, θα βρείτε εδώ.

Μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της ΕΕ αλλά και τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων

Το άνοιγμα νέων αγορών μπορεί επίσης να διατηρήσει τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, το ελεύθερο εμπόριο δεν συνεπάγεται υποβάθμιση ή αλλαγή των προτύπων της ΕΕ που προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των καταναλωτών ή το περιβάλλον. Αυτά τα πρότυπα θα παραμείνουν άθικτα και οι εισαγωγές από τον Καναδά θα πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ για τα προϊόντα – χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι η CETA δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ρυθμίζει την ασφάλεια των τροφίμων, όπως π.χ. τους κανόνες για τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα ή την απαγόρευση του κρέατος από βοοειδή στα οποία έχουν χορηγηθεί ορμόνες.

Άνοιγμα της καναδικής αγοράς υπηρεσιών και ενθάρρυνση των επενδύσεων

Η CETA αποτελεί με μεγάλη διαφορά την πιο μεγαλόπνοη συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν νέα πλεονεκτήματα όσον αφορά την έγκριση επενδυτικών έργων στον Καναδά. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν επίσης περισσότερες ευκαιρίες να παρέχουν υπηρεσίες, π.χ. εξειδικευμένες ναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως βυθοκόρησης, μεταφοράς κενών εμπορευματοκιβωτίων ή μεταφοράς ορισμένων φορτίων εντός του Καναδά. Σε άλλους τομείς υπηρεσιών, όπως οι περιβαλλοντικές, οι τηλεπικοινωνιακές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, διασφαλίζεται πρόσβαση στην αγορά, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και –για πρώτη φορά– σε επαρχιακό επίπεδο. Στη CETA –όπως σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της– η ΕΕ προστατεύει πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Η συμφωνία παρέχει ένα πλαίσιο για την έγκριση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, όπως του αρχιτέκτονα, του λογιστή και του μηχανικού. Οι σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις στην ΕΕ και τον Καναδά θα πρέπει να καθορίσουν από κοινού τις τεχνικές λεπτομέρειες για την αναγνώριση των αντίστοιχων επαγγελματικών προσόντων βάσει του πλαισίου. Οι αρμόδιες αρχές του Καναδά και της ΕΕ θα εγκρίνουν εν συνεχεία το έργο τους και θα του δώσουν νομική ισχύ.

Μειωμένοι περιορισμοί στις υπερατλαντικές μετακινήσεις για προσωρινή εργασία

Η CETA θα διευκολύνει το προσωπικό εταιρειών και άλλους επαγγελματίες να εργαστούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς και τις επιχειρήσεις να μετακινούν προσωρινά προσωπικό μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Αυτό θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους στον Καναδά. Επιπλέον, θα καταστεί ευκολότερο για άλλους επαγγελματίες να παρέχουν προσωρινά νομικές, λογιστικές, αρχιτεκτονικές ή παρόμοιες υπηρεσίες.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην καναδική αγορά

Η CETA θα καταστήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές στην καναδική αγορά, διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση. Αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να εξάγουν εξοπλισμό, μηχανήματα και λογισμικό, καθώς θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλουν μηχανικούς συντήρησης και άλλους ειδικούς για να παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση και άλλες συναφείς υπηρεσίες και υποστήριξη.

Ευκολότερη από κάθε άλλη φορά η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς

Ο Καναδάς άνοιξε τους δημόσιους διαγωνισμούς του στις επιχειρήσεις της ΕΕ σε βαθμό μεγαλύτερο απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο εμπορικό εταίρο του. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών όχι μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των διαγωνισμών που προκηρύσσουν επαρχίες και δήμοι του Καναδά, γεγονός που θα τις καταστήσει τις πρώτες μη καναδικές επιχειρήσεις με αυτήν τη δυνατότητα. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η αγορά των δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται από καναδικές επαρχίες είναι διπλάσια σε μέγεθος από την αντίστοιχη σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο Καναδάς έχει επίσης συμφωνήσει να ενισχύσει τη διαφάνεια, δημοσιεύοντας όλες τις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε μία μοναδική ιστοσελίδα δημόσιων συμβάσεων. Η ανεπαρκής πληροφόρηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, και συνεπώς αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης. Παραδείγματα επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν από αυτήν τη χωρίς προηγούμενο πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς, π.χ. για μια γερμανική εταιρεία ανακύκλωσης, είναι διαθέσιμα εδώ.

Μείωση του κόστους των επιχειρήσεων χωρίς συμβιβασμούς στα πρότυπα ποιότητας

Η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να αποδέχονται αμοιβαία τα εκατέρωθεν πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε τομείς όπως οι ηλεκτρικές συσκευές, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και ο ραδιοεξοπλισμός, τα παιχνίδια, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μετρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην ΕΕ θα μπορούν να αξιολογούν ευρωπαϊκά προϊόντα προς εξαγωγή στον Καναδά σύμφωνα με τους καναδικούς κανόνες, και αντιστρόφως. Με τον τρόπο αυτόν, θα αποφεύγεται η περιττή επανάληψη των ίδιων δοκιμών, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερες επιχειρήσεις, για τις οποίες το υψηλό κόστος των διπλών δοκιμών είναι συχνά απαγορευτικό.

Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των επενδύσεων

Η CETA εξασφαλίζει την προστασία των επενδύσεων, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, ακόμα κι όταν αυτές οι ρυθμίσεις θίγουν ξένες επενδύσεις. Η κλασική μορφή επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, που προβλέπεται σε πολλές εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από κράτη μέλη (γνωστή ως ISDS), αντικαταστάθηκε από ένα νέο, βελτιωμένο «σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων» (ICS).

Αυτός ο νέος μηχανισμός θα είναι δημόσιος και δεν θα βασίζεται σε ειδικά (ad hoc) δικαστήρια. Θα αποτελείται από ανεξάρτητους, επαγγελματίες δικαστές διορισμένους από την ΕΕ και τον Καναδά και θα ακολουθεί τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας μέσω ενός αυστηρού κώδικα συμπεριφοράς. Οι διαδικασίες του θα είναι διαφανείς, μεταξύ άλλων μέσω των ανοικτών στο κοινό ακροάσεων και της δημοσίευσης των εγγράφων που υποβάλλονται στις διάφορες υποθέσεις. Οι διατάξεις περί επενδύσεων περιορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας επενδυτής μπορεί να στραφεί κατά του κράτους και δεν προβλέπουν καμία προστασία για τις λεγόμενες «εταιρείες-σφραγίδες» ή «εταιρείες-κελύφη»: δικαίωμα προσφυγής έχουν μόνον οι επιχειρήσεις με πραγματική οικονομική σχέση. Σε καμία περίπτωση δεν θα εξαναγκαστεί ένας δημόσιος φορέας να τροποποιήσει μια νομοθετική πράξη ή να καταβάλει αποζημιώσεις τιμωρητικού χαρακτήρα.

Το μεταρρυθμισμένο σύστημα ICS αποτελεί νέο χαρακτηριστικό των εμπορικών συμφωνιών και εξακολουθεί να αποτελεί θέμα δημόσιου διαλόγου σε πολλά κράτη μέλη. Εξαιτίας αυτού, τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, επέλεξαν να μη συμπεριληφθεί το ICS στην προσωρινή εφαρμογή της CETA αλλά να εφαρμοστεί μόνον όταν όλα τα κράτη μέλη ολοκληρώσουν τις εθνικές τους διαδικασίες κύρωσης. Κατά την περίοδο αυτή, όπως προβλέπεται στη συμφωνία, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον Καναδά στην περαιτέρω επιμέλεια ορισμένων παραμέτρων του νέου συστήματος, όπως η επιλογή των δικαστών, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο σύστημα και ο μηχανισμός εφέσεων.

Νέες ευκαιρίες για τους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων, με παράλληλη προστασία των ευρωπαϊκών «γεωγραφικών ενδείξεων»

Η CETA θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων, ενώ παράλληλα θα προστατεύει πλήρως τις ευαισθησίες της ΕΕ. Τα ανοίγματα της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα είναι περιορισμένα και ρυθμισμένα, και αντισταθμίζονται από τα καναδικά ανοίγματα που ικανοποιούν σημαντικά ευρωπαϊκά εξαγωγικά συμφέροντα, όπως είναι οι εξαγωγές τυριών, οίνων και άλλων οινοπνευματωδών, οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων προϊόντων και προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις. Όλες οι εισαγωγές από τον Καναδά οφείλουν να πληρούν όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ. Για παράδειγμα, στην ΕΕ θα εισάγονται μόνο κρέατα χωρίς ορμόνες.

Η CETA αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα προόδου για πολλές επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και μικρότερες επιχειρήσεις σε αγροτικές κοινότητες, οι οποίες εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα. Αυτές θα επωφελούνται πλέον από το γεγονός ότι ο Καναδάς συμφώνησε να παρέχει προστασία σε 143 διακριτά προϊόντα που προέρχονται από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες της ΕΕ. Τα προϊόντα τα οποία θα προστατεύονται με τη CETA είναι τα πλέον εξαγόμενα προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ, από το τυρί ροκφόρ μέχρι το βαλσαμικό ξίδι της Μόντενα και το ολλανδικό τυρί γκούντα. Από εδώ και πέρα, τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα προστατεύονται από απομιμήσεις σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο του δικαίου της ΕΕ και θα αποφεύγεται ο κίνδυνος να θεωρηθούν προϊόντα χωρίς εμπορική επωνυμία στον Καναδά.

Προστασία των ευρωπαϊκών φορέων καινοτομίας και των καλλιτεχνών

Η CETA θα διαμορφώσει πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ στο πεδίο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Για παράδειγμα, θα ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μέσω της ευθυγράμμισης των καναδικών κανόνων με εκείνους της ΕΕ για την προστασία των τεχνολογικών μέτρων και για τη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωμάτων. Θα οδηγήσει, επίσης, σε βελτίωση της προστασίας που παρέχει το καναδικό σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα της ΕΕ. Επιπλέον, θα ενισχύσει την επιβολή του σεβασμού τους, μέσω της πρόβλεψης της δυνατότητας λήψης προσωρινών και ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος ενδιαμέσων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα. Ο Καναδάς συμφώνησε, επίσης, να ενισχύσει τα συνοριακά μέτρα του κατά των προϊόντων που φέρουν εμπορικό σήμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο παράνομης απομίμησης, των προϊόντων που συνδέονται με την παράνομη εκμετάλλευση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελεί αντικείμενο παράνομης απομίμησης.

Προστασία του περιβάλλοντος και των ατομικών δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας

Στη CETA, η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη. Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων θα πρέπει να προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και όχι να αποβαίνει σε βάρος τους. Η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αξιοποιήσουν τη CETA κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η CETA ενσωματώνει τις υποχρεώσεις της ΕΕ και του Καναδά στους διεθνείς κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η CETA προβλέπει έναν ισχυρό ρόλο για την κοινωνία των πολιτών της ΕΕ και του Καναδά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται για τους τομείς αυτούς στη συμφωνία. Επιπλέον, η CETA θεσπίζει μια διαδικασία για την επίλυση συναφών διαφορών, η οποία συμπεριλαμβάνει κυβερνητικές διαβουλεύσεις και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Η CETA περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο και εμπεριστατωμένο κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως και για τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον. Οι διατάξεις αυτές είναι δεσμευτικές: δημιουργούν υποχρεώσεις που έχουν την ίδια νομική αξία όπως και κάθε άλλη υποχρέωση στη συμφωνία. Οι διατάξεις αυτές είναι, επίσης, εκτελεστές καθώς υπόκεινται σε ειδικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, με σαφή, υποχρεωτική και υποκείμενη σε χρονικό περιορισμό διαδικασία για την επίλυση κάθε ζητήματος ως προς αυτές. Ο μηχανισμός αυτός συνεπάγεται κυβερνητική δέσμευση, εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι δημόσια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πιέσουν το «παραβιάζον» μέρος να πάρει μέτρα.

Ο μηχανισμός αυτός λαμβάνει υπόψη τη φύση των υποχρεώσεων και επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των αιτιών του προβλήματος έως ότου αυτό επιλυθεί. Η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών ενώσεων, εμπλέκεται σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Ο μηχανισμός αντικατοπτρίζει την τρέχουσα θέση της ΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Κοινή ερμηνευτική πράξη

Μαζί με τη CETA, η ΕΕ και ο Καναδάς συνυπέγραψαν μια κοινή ερμηνευτική πράξη, ένα έγγραφο που θα έχει νομική ισχύ και θα αποσαφηνίζει περαιτέρω, με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο, τα συμφωνηθέντα μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια σειρά άρθρων της CETA (π.χ. σχετικά με το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, σχετικά με το δικαίωμα ρύθμισης, σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες ή σχετικά με την προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος).

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Στις 30 Οκτωβρίου η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν την εμπορική συμφωνία και, σήμερα, την ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την προσωρινή έναρξη ισχύος της CETA, μόλις ο Καναδάς ολοκληρώσει τις διαδικασίες κύρωσης. Σύμφωνα με ανάλογες περιπτώσεις για την ΕΕ στο παρελθόν, η προσωρινή εφαρμογή αυτής της εμπορικής συμφωνίας θα επιτρέψει την ουσιαστική εφαρμογή του περιεχομένου της. Η CETA θα κυρωθεί πλήρως μόλις όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών εγκρίνουν τη συμφωνία σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές συνταγματικές επιταγές.

Την ίδια στιγμή που ενέκρινε την απόφαση υπογραφής της CETA, τον Οκτώβριο του 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε μια άλλη απόφαση με την οποία ορίζεται ποιες διατάξεις εξαιρούνται από την προσωρινή εφαρμογή. Οι εξαιρέσεις αφορούν κυρίως τις εξής πτυχές:

1) την προστασία των επενδύσεων

2) την πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου

3) το σύστημα των επενδυτικών δικαστηρίων.

Όσον αφορά το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον, η απόφαση του Συμβουλίου περιλαμβάνει διατύπωση που επιτρέπει την προσωρινή εφαρμογή αυτών των κεφαλαίων με παράλληλη τήρηση της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο Τύπου: Η αρχή μιας νέας εποχής στις σχέσεις ΕΕ-Καναδά

Ειδικός δικτυακός τόπος για τη CETA: με παρουσίαση με απλά λόγια για τη CETA και αναλυτικό οδηγό «κεφάλαιο προς κεφάλαιο»

Η CETA στον δικτυακό τόπο της πόλης σας: με ενημερωτικά δελτία για κάθε χώρα και οπτικοποιημένα στοιχεία για τις εξαγωγές στον Καναδά ανά κράτος μέλος

Βιντεοκλίπ: Γιατί χρειάζεται η CETA; (συνεντεύξεις και παραδείγματα)

Δημοσίευση: Τα οφέλη από τη CETA – αφηγήσεις εξαγωγέων

Δικτυακός τόπος με συγκεκριμένα παραδείγματα εμπορικών οφελών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Το κείμενο της συμφωνίας

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login