Sinogeorgos Dim - ©Mynima-Hellas.com

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

European banks call for appropriately finalising the regulatory framework to support efficiently economic growth and job creation

Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Στην Μάλτα στις 5 Μαΐου 2017 έλαβε χώρα η 124η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας. Από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμμετείχαν ο Πρόεδρός της, κ. Νικόλαος Καραμούζης και η Γενική Γραμματέας, κα Χαρούλα Απαλαγάκη. Μετά το πέρας της συνεδρίασης η Ομοσπονδία εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής ΔΣ) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (εφεξής ΕΤΟ) επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους στην υποστήριξη του ευρωπαϊκού κεκτημένου μέσω της ενεργούς και υπεύθυνης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Το ΔΣ της ΕΤΟ χαιρέτισε την χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων και την αύξηση της παροχής δανείων στην ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 1ου τετραμήνου 2017, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην τετραμηνιαία Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στη τραπεζική χρηματοδότηση για την οικονομία της Ευρώπης, το ΔΣ της ΕΤΟ ζήτησε από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του ευρύτατου πλαισίου των νομοθετικών μέτρων, τα οποία επί του παρόντος συζητούνται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να συνεχίσουν την παροχή χρηματοδότησης και την υποστήριξη της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΟ κ. Frédéric Oudéa δήλωσε «Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα δεν έχει θιγεί. Είναι στο χέρι των φορέων χάραξης πολιτικής να ολοκληρώσουν τα ρυθμιστικά ζητήματα και να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία, αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός ασφαλούς, βιώσιμου και ανταγωνιστικού τομέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που θα λειτουργεί ευεργετικά για τις οικονομίες των κρατών μας».
Το μέλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρώπη
Οι πελάτες των τραπεζών αναμένουν από αυτές να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτει στον πυρήνα της εμπιστοσύνης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παρόλο που οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενστερνίζονται πλήρως την καινοτομία στις υπηρεσίες τους και την αξία του ανταγωνισμού στην αγορά, το ΔΣ της ΕΤΟ προειδοποιεί ότι τυχόν ακατάλληλη τροποποίηση των προτεινόμενων τεχνικών προτύπων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελατολογίου, καθώς και το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ευρώπη και, επιπλέον, θα εναπόθετε ένα πρόσθετο βάρος στις τράπεζες για την υλοποίηση τεχνικών λύσεων που δεν συνάδουν με τα ανωτέρω.
Το ΔΣ της ΕΤΟ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει – χωρίς τροποποιήσεις – τις εξουσιοδοτικές πράξεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ενωσιακής Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘Payments Services Directive 2’ – ‘PSD 2’). Τυχόν απόκλιση από τις συστάσεις της ΕΑΤ θα ήταν ευθέως αντίθετη με τους στόχους ενίσχυσης της προστασίας του καταναλωτή, καθώς και της επιδιωκόμενης ασφάλειας στον χώρο των υπηρεσιών πληρωμών σε ενωσιακό επίπεδο.
Ανασφάλεια σχετικά με τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία και να συνεργάζονται με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις – περιλαμβανομένων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναγνωριστεί τόσο από τους εθνικούς όσο και από τους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνάμεις τους για την επίτευξη αυτού του στόχου όσο υπάρχει ανασφάλεια ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Πηγές ανησυχίας για τις τράπεζες αποτελούν τα ακόλουθα: ο συντελεστής μόχλευσης, η εφαρμογή της ελάχιστης (εποπτικής) απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ο συντελεστής καθαρής ροής χρηματοδότησης (NSFR) και η αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (FRTB). Εάν τα παραπάνω δεν διευθετηθούν καταλλήλως, η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιωδώς.
Νομοθετική δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων
Το ΔΣ της ΕΤΟ παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής να συμφωνήσουν στο περιεχόμενο των μέτρων για την μείωση των κινδύνων, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ρυθμιστικής παρέμβασης. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες γενικά θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά μείωσης κινδύνων θα πρέπει να εναρμονίζονται με την αρχή της αναλογικότητας, και να είναι διαχειρίσιμα, χωρίς να συνοδεύονται από επιπτώσεις. Ωστόσο, συγκεκριμένα στοιχεία της ως άνω νομοθετικής δέσμης μέτρων, και πιο συγκεκριμένα εκείνα που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλληλεπικαλύπτονται με μέτρα που είναι υπό διαμόρφωση από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Τέλος, το ΔΣ της ΕΤΟ παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής να μεταθέσουν χρονικά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων μέχρι να οριστικοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας IV.
Κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία IV»
Σε συνέχεια των συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο στην Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, το ΔΣ της ΕΤΟ εξακολουθεί να πιστεύει ότι το κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία IV», αν στηριχθεί σε λανθασμένες παραδοχές, ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη χρηματοδότηση του πραγματικού τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το ΔΣ της ΕΤΟ πιστεύει και υποστηρίζει ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να αποδεχτούν μόνο μια συμφωνία που θα συναφθεί σε διεθνές επίπεδο και δεν θα είναι επιβλαβής σε ό,τι αφορά την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά και, συνεπώς, δεν θα θέτει σε κίνδυνο την προοπτική επανόδου στην ανάπτυξη.
Επιπλέον, το ΔΣ της ΕΤΟ παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες χρηματοδότησης των επιμέρους εθνικών οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, σε αντίθεση με την ισχύουσα κατάσταση στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα τις υφιστάμενες ιδιαιτερότητες στους τομείς της ενυπόθηκης και επιχειρηματικής πίστης.
Εξυγίανση
Το ΔΣ της ΕΤΟ αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο έργου που έχει σημειωθεί από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, εντούτοις υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της συνολικής δέσμης των προβλεπόμενων μέτρων απαιτεί στοχευμένη αξιολόγηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Επιπροσθέτως, το ΔΣ της ΕΤΟ τόνισε τη σημασία διεξαγωγής ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ του τραπεζικού κλάδου και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης.
Μακροπρόθεσμα ζητήματα
Εκτός από τη συζήτηση των σημαντικότερων ρυθμιστικών ζητημάτων, το ΔΣ συζήτησε και θέματα μακροπρόθεσμης πολιτικής, όπως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit και οι σχέσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφορικά με το σχέδιο δράσης για τη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών το ΔΣ ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να προχωρήσει σε μία πιο φιλόδοξη προσέγγιση, προκειμένου η άντληση ρευστότητας μέσω των κεφαλαιαγορών να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος.
Συνέδριο για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις λιγότερο σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες (Μάλτα)
Η ΕΤΟ και η Ένωση Τραπεζών της Μάλτας συνδιοργάνωσαν συνέδριο με θέμα τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις λιγότερο σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες.
Στο παραπάνω συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Μάλτας (‘Malta Financial Services Authority’), συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ και συζητήθηκαν τα ακόλουθα:
η ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στη ρυθμιστική παρέμβαση,
η ψηφιοποίηση, και
τα ανεπιθύμητα εμπόδια στην ανταποκριτική τραπεζική.
Ο Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας (Prof. Edward Scicluna), του κράτους μέλους που κατά το τρέχον εξάμηνο έχει την προεδρία της ΕΕ, διατύπωσε τα συμπεράσματα του συνεδρίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ευθυγράμμισης του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών εντός της ΕΕ.

European banks call for appropriately finalising the regulatory framework to support efficiently economic growth and job creation

MALTA, 5 May 2017 — European banks, through the Board of the European Banking Federation, today reaffirmed their commitment to supporting the European project through actively and responsibly financing businesses and households. The Board welcomed continued evidence of easing bank credit standards and increasing loan activity in the euro area, as demonstrated again in the first quarter by the quarterly Bank Lending Survey of the European Central Bank.

Given the particular significance of bank finance for Europe’s economy the EBF Board called on national and European policymakers for proper calibration when it comes to the finalisation of the wide range of regulatory measures still currently under discussion in the European Union. This is necessary so that banks can continue their financing commitment and support growth and jobs.

Says Frédéric Oudéa, President, EBF Board:

“We need to make sure that the international competitiveness of the European banking sector is not damaged. It is up to policymakers now to finalise the regulatory agenda and strike the right balance, avoiding undue impact on the financing of households and companies while ensuring the development of a safe, sustainable and competitive European financial services industry that benefits all our economies.”

Future of electronic payments in Europe

Customers expect banks to protect their personal data. Data protection is at the core of trust in financial institutions. While European banks fully embrace innovation in their services and value competition in the market, the Board of the EBF warns that an inappropriate change of proposed technical standards for electronic payments would put at risk the integrity of customer data, jeopardises the level playing field in European payment services and places a disproportionate burden on banks in the implementation of unnecessary technical solutions.

The Board calls on the European Commission to adopt – without amendments – the delegated act proposed by the European Banking Authority (EBA) for electronic payment services under the second European Payment Services Directive, known as PSD2. Deviating from the EBA recommendations would clearly go against the objectives of enhancing consumer protection and improving security of payment services across the European Union.

Regulatory uncertainty

Through the Board of the EBF European banks reaffirm their commitment to serving Europe’s economy and to working with households and businesses – including SMEs – on their finances. National and European policymakers need to recognise that banks are held back from fully delivering on this commitment as long as they continue to face regulatory uncertainty.

Particular sources of concern for banks are the leverage ratio; the implementation of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL); the Net Stable Funding Ratio (NSFR); and the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Financing of the European economy can be substantially impacted if these are not carefully and proportionally calibrated.

EU Risk Reduction Package

The Board calls on EU policymakers to agree the EU Risk Reduction Package in a way that respects the balance between economic growth and financial regulation. European banks generally see the package as an opportunity to make regulation more proportionate, less burdensome and more manageable.

However certain elements of the package, in particular those regarding capital requirements, overlap with measures currently under discussion at the Basel Committee on Banking Supervision. The Board calls on policymakers to put on hold EU decisions on these measures until international decisions on the Basel IV framework have been finalised.

Basel IV

Addressing the global discussions in the Basel Committee, the Board of the EBF continues to fear that Basel IV could have significant negative consequences for bank financing in Europe if it is adopted with ill-calibrated parameters, in particular, an output floor. The EBF Board strongly believes that European policymakers should only support an agreement on international standard if it is not detrimental to the banks’ capacity to finance businesses and households and hence does not jeopardise European growth perspectives.

Furthermore, the Board calls on European policymakers to fully take into account the specificities of EU bank finance as opposed to the structure of financing in the United States, particularly regarding mortgages and corporates.

Resolution

While the Board recognised the significant progress being made by the Single Resolution Mechanism (SRM) it noted the implementation of the full range of measures included in the SRM requires careful assessment of the potential impact and unintended effects on the EU economy. The Board highlighted the importance of building a constructive dialogue between the industry and the Single Resolution Board at a critical moment in its development.

Long-term topics

Beyond the most urgent topics on the regulatory agenda, the Board also discussed longer-term topics such as the upcoming negotiations between the EU and the United Kingdom on its EU membership and the pending discussions on future cooperation between the EU27 countries and the UK. With regards to the EU plans for creating a Capital Markets Union, the Board unanimously agrees that the European Commission needs to develop a more ambitious approach, capital market financing being needed going forward to finance the economy as a complement to bank financing.

Malta conference on key issues affecting smaller European banks

While in Malta the European Banking Federation and the Malta Bankers’ Association organised a joint conference on key issues affecting smaller European banks.

Hosted at the Malta Financial Services Authority the conference addressed the need for proportionality in regulation; digitalisation; and unintended constraints to correspondent banking, with the participation of the European Banking Authority, the European Commission and the European Central Bank. Prof. Edward Scicluna, Finance Minister of Malta, which currently holds the presidency of the EU, closed the conference with a reflection on the need to fine-tune EU regulation for banks.

πηγή : Γραφείο Τύπου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Share This PostΤελευταίες Ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Mynima Hellas News *