©Mynima-Hellas.com

Λεμεσός : Η Υπουργός Εργασίας της Κύπρου , Ζέτα Αιμιλιανίδου στην εκδήλωση της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών Λεμεσού για την Ημέρα της Γυναίκας

Λεμεσός : Η Υπουργός  Εργασίας της Κύπρου , Ζέτα Αιμιλιανίδου στην εκδήλωση της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών Λεμεσού για την Ημέρα της Γυναίκας
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην εκδήλωση της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών Λεμεσού για την Ημέρα της Γυναίκας

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραστώ και να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή σας εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη σε μια πολύ σημαντική μέρα, την Ημέρα της Γυναίκας. Συγχαίρω την οργάνωση σας για την πολύπλευρη εθελοντική προσφορά προς τον άνθρωπο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσα από σοβαρές προσπάθειες και διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των συνταξιούχων και των ηλικιωμένων προσώπων, που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και την αξιοπρεπή διαβίωση τους. 

Η Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί μια ιστορική ημέρα μνήμης των αγώνων και των κατακτήσεων όλων των γυναικών ανά το παγκόσμιο. Η ημέρα αυτή αναβιώνει τις μνήμες μας και μας μεταφέρει στις αρχές του 20ού αιώνα, σε μια περίοδο που οι γυναίκες, μέσα από αγώνες, διεκδίκησαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Παρά το γεγονός ότι, ο πολυδιάστατος ρόλος της ως παρουσία και αξία έχει σίγουρα αναβαθμιστεί και έχουν σημειωθεί πολλά και σημαντικά βήματα προς την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, εντούτοις, αναγνωρίζουμε πως τα στερεότυπα και οι παγιωμένες αντιλήψεις απαιτούν συνεχή και μακρόχρονη προσπάθεια για να ανατραπούν. Η γυναίκα της Κύπρου συμβάλλει ισότιμα στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας με γνώμονα τον επαγγελματισμό, την εξειδίκευση και τις αξίες που συντελούν στην προώθηση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, εθελοντισμού και προσφοράς στην κοινωνία. Το ψηλό μορφωτικό επίπεδο που χαρακτηρίζει τον γυναικείο πληθυσμό στη χώρα μας, σε συνδυασμό με το όραμα, την αποφασιστικότητα, τα ηγετικά προσόντα, την υπευθυνότητα, και την ικανότητα επικοινωνίας που διαθέτουν συμβάλλουν αποτελεσματικά στην γυναικεία απασχολησιμότητα και στην προώθηση επιτυχημένης καριέρας. Η ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη ως πηγή νέων θέσεων απασχόλη­σης και ενθαρρύνεται μέσω σει­ράς στοχευμένων μέτρων και προγραμμάτων όπως η «Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020» και ο «Ευρωπαϊκός Χάρτης Πορεί­ας για την Ισότητα», όπου όλα τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν και να ακολουθούν. Άλλωστε, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και κοινή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση των γυναικών και στη βελτίωση της ζωής των γυναικών και των ανδρών, μέσω μιας σημαντικής νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης και μέσω της ρητής ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και στα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2018 στην Κύπρο, φαίνεται ότι η συμμετοχή της γυναίκας στην απασχόληση ως ποσοστό στο σύνολο του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας εξακολουθεί να είναι μικρότερη από τη συμμετοχή των ανδρών, ενώ η συμμετοχή τους στις επισφαλείς θέσεις εργασίας μερικής και προσωρινής εργασίας, έχει μεν καθοδική τάση όμως είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν εδραιώσει την παρουσία  τους στον επαγγελματικό βίο εδώ και πολλά χρόνια, η παρουσία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις εργασίας και στις ψηλότερες βαθμίδες των επιχειρήσεων παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. Οι κύριοι παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες να αναλάβουν ηγετικές θέσεις ή να  ανελιχθούν επαγγελματικά σε ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια, σύμφωνα με τα πορίσματα διάφορων κοινωνιολογικών ερευνών, είναι το άγχος της σύγκρουσης μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Τα εμπόδια αυτά που συνθέτουν τη λεγόμενη «γυάλινη οροφή», βασίζονται κυρίως στις περιορισμένες πεποιθήσεις, προκαταλήψεις, αλλά και στα κοινωνικά στερεότυπα. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω­νικών Ασφαλίσεων, έχει ως πάγια πολιτική τη στήριξη και ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών μέσω διαφόρων μέτρων και προγραμμάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις πολιτικές απασχόλησης και αξιοποιώντας πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η απασχόληση του αδρανούς γυναικείου εργατικού δυναμικού και γενικότερα της μεγαλύτερης ένταξης των γυναικών στην απασχόληση, με όρους αξιοπρεπείς και ελκυστικούς, και με γνώμονα την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.   Ως τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της προστασίας και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών που έχει προωθήσει το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρονται τα ακόλουθα: η περαιτέρω ενεργοποίηση των επιθεωρητών ισότητας των φύλων, με διερεύνηση καταγγελιών, αλλά και διαφώτιση και παροχή συμβουλών σε φορείς και άτομα, η περαιτέρω προστα­σία της μητρότητας, με τη βελτιωμένη προστασία των πρόωρων τοκετών και την άδεια μητρότητας για παρένθετη μητέρα, η βελτίωση της γονικής άδειας για άνδρες και γυναίκες, μέσω ενθάρρυνσης ανδρών να την χρησιμοποιούν, με αύξηση ηλικίας του παιδιού, η στενότερη συνεργασία με άλλες Αρχές, όπως της Επιτρόπου Ισότητας που στοχεύουν στην πρόληψη και ορθότερη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, και η θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας με την παραχώρηση στον μισθωτό σύζυγο πληρωμένης άδειας δύο εβδομάδων. Είναι ευρέως γνωστό, ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών – το λεγόμενο χάσμα αμοιβών – αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο πηγάζει από διάφορα αίτια και έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Η διαφορά αυτή, έγκειται εν μέρει στην καθυστέρηση της ένταξης της γυναίκας στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους άνδρες, στον επαγγελματικό διαχωρισμό που θέλει τις γυναίκες να απασχολούνται σε κατά κόρον «γυναικεία» επαγγέλματα που προσφέρουν χαμηλότερες αμοιβές, στη δυσκολία συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στην ύπαρξη της ούτω καλούμενης «γυάλινης οροφής»  κατά τη διαδικασία ανέλιξης των γυναικών και γενικότερα στις παραδόσεις και στα κοινωνικά στερεότυπα που διαχωρίζουν τα δύο φύλα. Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, πέραν του ότι αποτελεί κοινωνική διάκριση, αποτελεί επίσης, εμπόδιο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αφενός, oι μειωμένες απολαβές για τις γυναίκες συνεπάγονται μειωμένες απολαβές και για τις οικογένειές τους και αφετέρου, αποτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού. Περαιτέρω, οι επιπτώσεις πέραν από αλυσιδωτές, είναι και μακροχρόνιες αφού οι διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων, μειώνουν τα συνολικά επαγγελματικά έσοδα των γυναικών και περιορίζουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τις μειωμένες συντάξεις γυναικών καθώς και την αύξηση του κινδύνου της φτώχειας στην τρίτη ηλικία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια των συντά­ξεων του 2018, προκύπτει ότι οι συντάξεις των γυ­ναικών στην Ευρώπη είναι κατά 37% χαμηλότερες απ’ ότι των ανδρών, λόγω των χαμηλότερων μισθών και του μικρότερου εργασιακού βίου που συνδέεται με ευθύνες φροντίδας. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει αναπτύξει διαχρονικά πολύπλευρο έργο με δράσεις τόσο κατασταλτικού όσο και προληπτικού χαρακτήρα. Η επιτυχής υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» κατά την περίοδο 2010-2015 συνέβαλε μεταξύ άλλων, στη σημαντική μείωση του χάσματος στις αμοιβές των δύο φύλων. Ανάλογη δράση προληπτικού χαρακτήρα, αποτελεί και ο «Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων» που λειτουργεί κάτω από το Υπουργείο μας και σκοπός του οποίου είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 52 εταιρείες/οργανισμούς, περιλαμβανομένων μεγάλων και μικρομεσαίων εταιρειών, δήμων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και πανεπιστημίων, και συνεχίζει με επιτυχία τη λειτουργία του. Εξίσου σημαντική δράση, η οποία πραγματεύεται την ενημέρωση και συνάμα ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, είναι και η καθιέρωση της ημέρας της Ίσης Αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, συνέπεσε και σε κοντινή χρονική περίοδο με την ημέρα της Γυναίκας, αφού φέτος εορτάστηκε στις 19 Φεβρουαρίου. Η επιδίωξη πλήρους και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας προτεραιοτήτων. Αποτελεί αρχή μας, πως δεν νοείται σύγχρονο και ανεπτυγμένο κράτος που δεν στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες σε όλες τις ηλικίες και όλα ανεξαιρέτως τα στάδια της ζωής τους, που δεν προωθεί την πλήρη αξιοποίηση τους ως πηγή εργατικού δυναμικού και την οικονομική τους ανεξαρτησία, που δεν διασφαλίζει για αυτές επαρκές επίπεδα διαβίωσης σε όλο τον κύκλο της ζωής τους, και δεν προωθεί την ισότιμη εκπροσώπηση τους στην κοινωνία και την πολιτική. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλες τις κρατικές Αρχές, τους κοινω­νικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερο­μένους, για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, για την ειδική προστα­σία των γυναικών και των γονέων γενικότερα, όπως και την καθιέρωση της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην εργασία. ______________ Σημ.:  Τον χαιρετισμό ανέγνωσε εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Παντελής Κουτσίδης. (ΜΠ/ΜΓ/ΣΧ)

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login