©Mynima-Hellas.com

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΤΥΠΟΥ» ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΤΥΠΟΥ» ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Ως γνωστόν το «ΑΡΓΟΣ» είναι το μοναδικό πρακτορείο διανομής
Τύπου στην Ελλάδα και αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει από την 1η
Φεβρουαρίου 2019 την τιμολογιακή της πολιτική απέναντι στις εφημερίδες και στα
περιοδικά, τροποποιώντας και ουσιαστικά παραβιάζοντας τους όρους των συμβάσεων,
που είχε υπογράψει με τα έντυπα αυτά μέσα.

Μετά τις διαμαρτυρίες των εκδοτικών επιχειρήσεων ότι η νέα
τιμολογιακή πολιτική θα οδηγήσει στο κλείσιμο σημαντικού αριθμού αυτών προς
όφελος των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
υπέβαλε στις 30-1-2019 αίτημα ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την έναρξη
της διαδικασίας ενδεχόμενης λήψης ασφαλιστικών μέτρων αυτής κατά της εταιρείας
«ΑΡΓΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011.

Κατόπιν αυτού η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αυτεπάγγελτα
ξεκίνησε έρευνα στην αγορά διανομής εντύπου Τύπου για πιθανή παράβαση των
άρθρων 1 και 2 Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λόγω του κατεπείγοντος
ενόψει της έναρξης από 1-2-2019 ισχύος της νέας τιμολογιακής πολιτικής του
«ΑΡΓΟΣ», εξέδωσε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας και
Διαχείρισης της Επιτροπής  Ανταγωνισμού,
την από 31-1-2019 προσωρινή διαταγή, με την οποία αποφασίσθηκε η αναστολή
ισχύος της ως άνω μονομερούς απόφασης του συγκεκριμένου πρακτορείου διανομής
Τύπου μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων και την
έκδοση σχετικής απόφασης επ’ αυτής.

Α΄  Η νομική πλευρά του θέματος

Είναι ολοφάνερο ότι η ελεγχόμενη εταιρεία «Άργος Ανώνυμη
Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» κατέχει de facto μονοπωλιακή θέση στην αγορά της διανομής Τύπου
(εφημερίδων και περιοδικών) στην ελληνική επικράτεια, καθώς από αυτό διανέμεται
όλος ο έντυπος τύπος.

Είναι όμως ερευνητέο εάν με την νέα αυτή τιμολογιακή πολιτική
παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και πιο συγκεκριμένα το
άρθρο 2 Ν. 3959/2011, που βασίζεται στο άρθρο 102 της Συνθήκης για την Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έναρξη ισχύος από 1-1-2009.

Το άρθρο 2 Ν. 3959/2011 αναφέρει ότι η καταχρηστική
εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης στην αγορά, όπως αυτή
ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω Νόμου και είναι απαγορευτέα,
μπορεί να συνίσταται μεταξύ άλλων στην άμεση ή έμμεση επιβολή μη εύλογων τιμών
αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όμως συναλλαγών (περ. 2α) καθώς και στην εφαρμογή στο
εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση
πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής με αποτέλεσμα να περιέρχονται ορισμένες
επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό (περ. 2γ).

Με την προσωρινή διαταγή, μεταξύ άλλων, υποχρεώθηκε το πρακτορείο
διανομής Τύπου «Άργος» να διεξάγει διαπραγματεύσεις με το σύνολο των εκδοτικών
επιχειρήσεων και να προτείνει νέα εμπορική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
της αγοράς διανομής Τύπου και το κοινό συμφέρον αμφοτέρων των μερών.

Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις
30-4-2019, οπότε τότε θα διαπιστώσουμε εάν υπάρχει βούληση εξεύρεσης κοινά
αποδεκτής λύσης επί της υφιστάμενης διαφοράς των μερών.

Β΄  Αναμονή στην έκδοση απόφασης

Στις 22 Μαρτίου 2019 η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδρίασε
προκειμένου να εξετάσει την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων για ενδεχόμενη
παράβαση των άρθρων 2 Ν. 3959/2011 και 102 της Συνθήκης για την Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την κατάθεση των φακέλων από αμφότερα τα μέρη, θα
διαμορφωθεί μια σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει της οποίας
θα κριθεί εάν το «Άργος» με την νέα αυτή μονομερή τιμολογιακή πολιτική του
παραβίασε ή όχι τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και κυρίως εάν αυτή η
πολιτική συνιστά καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του στην
αγορά. Εάν λοιπόν θεωρηθεί ότι η μονομερής αυτή απόφαση συνιστά καταχρηστική
εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του στην ελληνική επικράτεια, τότε αυτή
απαγορεύεται ρητά και πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί από τον ίδιο τον παραβάτη,
στην προκειμένη περίπτωση από το «ΑΡΓΟΣ».

Η υπό έκδοση λοιπόν απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που
αναμένεται με μεγάλη αγωνία, είναι κρίσιμη για το μέλλον του Τύπου, η τύχη του
οποίου πλέον κρέμεται από το περιεχόμενο του διατακτικού της επικείμενης
δικαστικής απόφασης.

Έτσι μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα δούμε εάν
όλες οι εκδοτικές επιχειρήσεις συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο του
ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού, χωρίς να αντιμετωπίζουν την πίεση από την
αύξηση του τιμολογιακού κόστους και γενικά την επιβάρυνση του κόστους έκδοσης
και διακίνησης των εφημερίδων και περιοδικών τους σε όλη την επικράτεια.         

Με τον τρόπο αυτόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αποφασίσει για
την τύχη των εκδοτικών επιχειρήσεων στην χώρα μας, κάτι βέβαια που προς το παρόν
αφορά τις μεγάλες εταιρείες αλλά πολύ πιθανό αργότερα να αγγίξει και τα
περιφερειακά ή τοπικά έντυπα μέσα. 

Ευάγγελος
Παπαγεωργίου

Δικηγόρος Αθηνών στον
Άρειο Πάγο

Πτυχιούχος MASTER στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό –
Τουριστικό Δίκαιο

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login